Ett barn…

Ett barn

Dorothy Law Nolte

Ett barn som får mycket kritik lär sig att fördöma

Ett barn som får uppleva fientlighet lär sig att slåss

Ett barn som görs till åtlöje utvecklar blyghet

Ett barn som ständigt får uppleva skam lär sig att känna sig skyldig

Ett barn som behandlas med tolerans lär sig tålamod

Ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende

Ett barn som får berömlär sig att uppskatta

Ett barn som får lära sig rent spel lär sig rättvisa

Ett barn som accepteras och möts med vänskap lär sig att känna kärlek i världen