Vad är BUP?

Barn och ungdomspsykiatrin är huvudsakligen en verksamhet som är driven av landstinget och de har öppenvård som bas, men med slutenvårdsmöjligheter för barn och ungdomar med stora utrednings- och vårdbehov. Inom BUP arbetar psykologer, kuratorer, psykiatriker, terapeuter, lärare med specialutbildning, mentalskötare och behandlingsassistenter och bygger på samarbete mellan de olika områdena. I större kommuner finns det specialenheter inom BUP, t.ex. inom ätstörningar och utredningar av barn som utsatts för sexuella övergrepp.

BUP är rikstäckande och fungerar som en barn- och ungdomsanpassad psykiatrisk vårdenhet och är inriktad på terapi och social stimulans.

Man arbetar med ett flertal behandlingsformer och medicinering har en liten roll. Den klassiska behandlingsformen för utredning är att man får träffa en psykolog, men även en kurator samt en läkarundersökning utförs. Vid avslutad utredning samlas teamet, kommer fram till en diagnos och arbetar fram en behandlingsplan. Föräldrarna får sedan, tillsammans med barnet/ungdomen, godkänna planeringen. Behandlingen kan sedan starta med olika former av terapi hos psykolog för barnet, medan föräldrarna fortsätter hos kurator. Föräldrarna är delaktiga och hela familjen kan få behandling, i en så kallad familjeterapi.

BUP står för kunskap om barns utveckling och behov och om vad som kan gå snett, föräldrarna tillför kunskap som annars kan vara svår att få fram, därför är det viktigt att de är involverade. I familjeterapin leds mötet av en eller två terapeuter. Tanken är att skapa ett forum där samtliga familjemedlemmar, inklusive syskon om det går, får vara med. Målsättningen är att både öppen och dold problematik blir synlig och att samtliga familjemedlemmar får utrymme.

I de fall som barnet bedöms utgöra en fara för sig själv eller andra, exempelvis vid akut psykos eller kriminalitet, sker utredningen på en låst avdelning. Behandlingen sker oftast på en öppen avdelning, med föräldrar som aktivt deltar i avdelningens behandlingsarbete. Avdelningsbehandling kan ske i form av dagvård där det går att involvera föräldrarna i processen.

I fall, där ett barn utsätts för grov vanvård, fysisk eller psykisk misshandel och/eller incest, samarbetar BUP med socialvården och rättsväsendet. Det finns inget remisstvång, så vanligast är att föräldrarna själv ber om hjälp. Kontakten med BUP är gratis, men Sveriges BUP-verksamhet är underdimensionerad och väntetiderna kan vara långa, ibland över 6 månader.

Vill du veta mer? Kolla in www.bup.se