Frizon mot våld – Tjejzonen

Frizon mot våld

Satsningen, som finansieras av bland annat Socialstyrelsen, syftar till att fånga upp och arbeta förebyggande och stödjande med tjejer och unga kvinnor som riskerar att bli eller blivit utsatta för någon typ av våld.

Den våldspreventiva satsningen innebär dels förebyggande arbete direkt mot tjejer och unga kvinnor och dels höja kunskapen om våld i nära relationer hos både personal och volontärer genom bland annat en interaktiv utbildning om våldsprevention.

För att kunna stödja och hjälpa i ett tidigt skede förstärks jourchatten med utökat volontärantal och extra våldskompetens i form av utbildade Storasystrar.

Fakta våld

Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I knappt hälften av dessa fall har offer och förövare en nära relation. Dessutom anmäls omkring 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Mörkertalet är dock stort, Brå uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Vanligast är att en man utsätter en kvinnlig partner, men våld förekommer i alla sorters parrelationer – hetero- som homosexuella.

Unga tjejer är överrepresenterade som offer för våld i nära relationer. Oftast är förövaren en jämnårig eller något äldre kille. Våld mot tjejer och kvinnor förekommer på olika sätt. Det är sällan enbart fysiskt, vilket är en vanlig missuppfattning, utan många gånger är det psykiska våldet det mest framträdande. Utöver fysiskt och psykiskt våld finns det även ekonomiskt och materiellt våld. Läs mer om olika typer av våld på Unizons hemsida

Vill du veta mer om Tjejzonens våldspreventiva satsning?

Kontakta Maria Munkesjö på maria.munkesjo@tjejzonen.se eller 070-764 78 41