Varför stötta Tjejzonen?

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Tjejzonens verksamhet bygger på uppfattningen att det medmänskliga samtalet har en förändrande, bärande och stärkande kraft. Att få prata om sitt mående och känna att någon lyssnar och inte dömer är en effektiv metod för att öka psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har länge ökat – mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. Den största ökningen av psykisk ohälsa har noterats bland tjejer och unga kvinnor.

Depression och ångestsyndrom bidrar särskilt till ökningen och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor än pojkar och män som får behandling. Dubbelt så många flickor och unga kvinnor konsumerar antidepressiva läkemedel jämfört med pojkar och män och fler flickor än pojkar vårdas för självskadande handlingar. De gör också fler självmordsförsök.

Att vara tjej innebär en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa, vilket kan få långtgående konsekvenser i form av svårigheter att fullfölja skolgång, komma ut på arbetsmarknaden och i vuxenlivet.

Att drabbas av psykisk ohälsa innebär dock inte enbart ett lidande för den enskilda individen och dennas omgivning, utan är också en förlust för samhället. Psykisk ohälsa hindrar en från att leva sitt liv fullt ut, vara delaktig i samhället och delta i samhälleliga processer. Att tjejer kan göra sin röst hörd och bidra till det gemensamma samhällsbygget är väsentligt för alla.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten har flickors och unga kvinnors psykiska hälsa blivit en av de nya stora jämställdhetsutmaningarna. Det finns därför all anledning att satsa resurser på att hjälpa tjejer att utveckla sin psykologiska motståndskraft genom att stärka deras egenförmåga och öka deras agens.

Tjejzonen är unikt i sitt slag då vi är en stödorganisation av tjejer för tjejer. Varje år stöttar vi tusentals stödsökande genom 250 modiga medmänniskor som är volontärer hos oss. Trots detta står många tjejer i kö för att få stöd av oss. Ditt bidrag gör att vi kan hjälpa fler unga tjejer som har det svårt.

Hur du kan stötta oss